Privacy/bescherming persoonsgegevens 

 
Wij vinden uw privacy heel belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. (Artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))Vanzelfsprekend zijn wij gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht: we mogen alleen (behandel)informatie delen met de andere behandelaren/zorgverleners die direct bij u betrokken zijn. Om informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, hebben wij uw toestemming nodig. Aan het begin of in de loop van de behandeling kunnen we hierover afspraken met u maken. 
 
Om u goed te kunnen behandelen en vanwege de wettelijke verplichting tot dossiervorming, houdt uw behandelaar van NAH-tuurlijk een digitaal dossier bij. 
 
Hierin staan de voor de behandeling noodzakelijke gegevens: 
– naam 
– adres/contactgegevens 
– geboortedatum en -plaats 
– BSN-nummer 
– geslacht 
– medische gegevens 
– naam huisarts en andere betrokkenen 
– maatschappelijke gegevens 
– gegevens ouders/wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing) 
– ras of etnische afkomst 
– politieke opvattingen 
– religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 
– lidmaatschap van een vakbond 
– seksuele geaardheid 
Deze dossiervorming en verwerking van uw persoonsgegevens doen wij volgens Artikel 5 van de AVG.
 
Wij werken met goed beveiligde software, waarbij uw gegevens AVG-proof (zoals in Artikel 5 sub 1f) in de cloud worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn door middel van een persoonlijke toegangssleutel. 
Mochten wij het vermoeden hebben van een datalek dan zullen wij dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer van toepassing dan zullen wij dit ook met u delen. 
 
Naast uw vaste behandelaar kunnen ook andere behandelaren toegang hebben tot uw dossier. Dit zijn de andere behandelaren van de praktijk waar u mee te maken heeft, bijvoorbeeld in geval van waarneming. 
 
U mag uw gegevens inzien (Artikel 15 van de AVG). Als er naar uw mening onjuiste gegevens is uw dossier staan, dan kunt u vragen om deze te veranderen of verwijderen. (Artikel 16 en 17 van de AVG) 
. Daarnaast heeft u recht op
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door
Zelfstandig Leven. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw
persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20
van de AVG).
 
Alleen als u of uw wettelijk vertegenwoordiger uitdrukkelijk toestemming geeft, worden uw gegevens aan derden verstrekt. 
 
Wanneer uw gegevens van belang zijn voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek, is uw schriftelijke toestemming nodig alvorens wij deze (geanonimiseerd) verstrekken. 
 
De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) verplicht ons om uw gegevens 20 jaar te bewaren. 
 
Uw gegevens staan in een beveiligd dossier, zoals de Europese privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijven. 
 
Contactformulier
Uw gegevens welke u invult in het contactformulier zullen wij maximaal 6 maanden bewaren. Na deze periode zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen de gegevens alleen gebruiken voor NAH-tuurlijk en niet delen met derden zonder uw toestemming. 
 
Als u van mening bent dat er op een onjuiste manier gebruik gemaakt wordt van uw gegevens , dan kunt u gebruik maken van de 
 

klachtenprocedure 

Versie: januari 2021